Energivurdering

Energimerkeforskriften trådte i kraft 01.01.2010. Denne forskriften som forvaltes av NVE består av fire hoveddeler hvorav energiattest av bygninger er den mest kjente. Mindre kjent er engangsvurdering av varmeanlegg og periodisk energivurdering av kjeler som bruker fossilt brensel og klimaanlegg.

I forskriften stilles det kompetansekrav til de som skal utføre vurderingene. Videre stilles det krav til hva energivurderingen skal inneholde i detalj. EO godkjente serviceteknikere har den nødvendige fyrtekniske kompetanse for å utføre dette arbeidet på kjeler og varmeanlegg.

Eier plikter å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg når det i bygningen er en kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW eller klimanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW.

Energivurderingen skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk. For kjeler med nominell effekt høyere enn 100 kW, og som fyres med fossilt brensel skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.

Det skal utarbeides en rapport etter energivurderingen av tekniske anlegg. Eieren plikter på forespørsel fra NVE og interesserte kjøpere eller leietakere å vise frem rapporten. Rapporten fra energivurderingen skal minimum ha et innhold som er spesifisert i forskriften til energiloven.

Detaljer om ordningen finner du herHele forskriften finner du her - Lovdata

Energivurdering fyrhus

Energimerkeforskriften setter krav til vurdering av kjeler som benytter fossilt brensel. Dette gjelder ikke kjeler som kun står i ren nødreserve og som normalt ikke brukes verken til spisslast eller grunnlast.

Energivurderingen av kjelanlegg har som formål å avdekke tiltak for effektivisering av varmeproduksjonen slik at energikostnadene blir lavest mulig. For å få et best mulig grunnlag for dette anbefales det at andre varmeproduserende enheter som for eksempel elkjeler, varmepumper og biokjeler tas med i denne vurderingen.

Ser man fyrhuset som en enhet er det enklere å optimalisere varmeproduksjonen og redusere kostnadene.

Energivurdering kjeler

I energimerkeforskriften stilles det kompetansekrav til de som skal utføre vurderingene. Videre stilles det krav til hva energivurderingen skal inneholde i detalj. EO godkjente serviceteknikere har den nødvendige fyrtekniske kompetanse for å utføre dette arbeidet på kjeler og varmeanlegg.

Eier plikter å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg når det i bygningen er en kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW.

Energivurderingen skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk. For kjeler med nominell effekt høyere enn 100 kW, og som fyres med fossilt brensel skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.

Eier av kjeler med nominell effekt høyere enn 100 kW, og som fyres med fossilt brensel, må ha installert brenselsmengdemåler på anlegget.

Det skal utarbeides en rapport etter energivurderingen av tekniske anlegg. Eieren plikter på forespørsel fra NVE og interesserte kjøpere eller leietakere å vise frem rapporten. Rapporten fra energivurderingen skal minimum ha et innhold som er spesifisert i forskriften til energiloven.

Engangsvurdering varmeanlegg

Energimerkeforskriften trådte i kraft 01.01.2010. Denne forskriften som forvaltes av NVE består av fire hoveddeler hvorav energiattest av bygninger er den mest kjente. Mindre kjent er engangsvurdering av varmeanlegg og periodisk energivurdering av klimaanlegg og kjeler med fossilt brensel.

Eieren plikter å gjennomføre engangsvurdering av et varmeanlegg når dette har en kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW, som er eldre enn 15 år.

Engangsvurderingen skal omfatte både kjelens virkningsgrad, varmedistribusjonsanleggets funksjon, effektivitet og anleggets dimensjonering i forhold til varmebehovet. Vurderingen skal gjennomføres innen ett år etter at kjelen når en alder på 15 år.

Denne engangsvurderingen er uavhengig av og kommer i tillegg til energisertifisering av bygget og periodisk energivurdering av kjeler og fyrhus.

Mentor har kunnskapen, arbeidsverktøyene og ikke minst et nettverk av dyktige samarbeidspartnere over hele landet for å bistå våre kunder med å optimalisere varmeproduksjonen og redusere energikostnadene.